CroesoWelcome

Thanks for visiting our new website. As you can see, it is very much a work-in-progress, but we hope to add all sorts of features very soon and make it a fully bilingual site!

'Rydym ni yr eglwysi Anglicanaidd yn:

We are the Anglican

churches in:

Pistyll, Nefyn, Edern, Tudweiliog, Llangwnnadl, Bryncroes, Botwnnog, Llaniestyn & Llandudwen!

Hysbysiadau Ychwanegol | Additional Notices

 

Medi 24 September 2023 | This Sunday

 

09:30 Boreol Weddi | Morning Prayer – Llangwnnadl

09:30 Cymun Bendigaid | Holy Communion - Llandudwen

10:00 Boreol Weddi | Morning Prayer – Nefyn

11:00 Cymun Bendigaid | Holy Communion – Bryncroes

16:00 Hwyrol Weddi | Evening Prayer – Eglwys y Bont

18:00 Cymun Bendigaid | Holy Communion – Llaniestyn

 

 

Sioe Ffasiwn | Fashion Show

Bydd Sioe Ffasiwn ar noson Medi 28ain yng Ngwesty Nanhoron. Mae tocynnau ar gael gan Nanhoron neu Pat Haley 01758 720595, a’r pris yw £10, ac yn cynnwys gwydraid o win am ddim.

There will be a Fashion Show on the evening of September 28th in the Nanhoron Hotel. Tickets are available from Pat Haley on 01758 720595, and the price is £10, and includes a complimentary glass of wine.

 

Caffi Manna

Mae Caffi Manna yn parhau i ddarparu pryd o fwyd am ddim i'r rhai sydd ei angen rhwng 5pm a 7pm nos Iau. Rhowch wybod i eraill.

Caffi Manna continues to provide a free meal to those who need it between 5pm and 7pm on Thursday evening. Please let others know.

 

Mae'r astudiaeth ar Galatiaid ar ei ffordd! | The study of Galatians is on its way!

Bydd hwn yn cyrraedd ym mis Hydref | This will arrive in the month of October.

 

Raffl | Raffle

 

Byddwn yn cynnal raffl fel rhan o’n Ffair Nadolig ar ddydd Sadwrn 25 Tachwedd. Rydym yn chwilio am wobrau. Bydd y gwobrau yn cael eu hysbysebu ar y tocynnau. Cysylltwch â Bill Callaghan os oes gennych wobr i'w rhoi: billcallaghan@hotmail.co.uk

 

We will be holding a raffle as part of our Christmas Fayre on Saturday 25 November. We are looking for prizes. The prizes will be advertised on the tickets. Please contact Bill Callaghan if you have a prize to donate: billcallaghan@hotmail.co.uk

 

Diolchgarwch

 

Medi 30 September – Swpr Diolchgarwch efo Cwis Harvest Supper with Cwis yn Hen Ysgol | Old School Llangwnnadl. 6:30pm/yh. Let Kevin know if you are coming. Rhowch wybod i Kevin os ydych chi'n dod

Hydref 1 October – Diolchgarwch | Harvest Services yn | in Nefyn, Edern, and Llangwnnadl

Hydref 2 October – 10bh|am Cymun Bendigaid | Holy Communion ac | and 7yh pm Gosper ac yna lluniaeth | followed by food in Bryncroes. Pregethwr yr hwyr fydd y Parch Robert Roberts | The preacher in the evening will be Revd Robert Roberts.

Hydref 8 October – Gwasanaeth Diolchgarwch | Harvest Service in Llandudwen

Hydref 15 October – 4yh | pm Diolchgarwch ac yna bwyd | followed by food in Llaniestyn.

 

Archddiacon Newydd | New Archdeacon

 

Byddwch yn gwybod mai Robert Townsend yw ein harchddiacon newydd. Bydd yn cael ei osod yn archddiacon yn Eglwys Gadeiriol Bangor ddydd Sul 1 Hydref am 3:30pm. Byddai’n dda cael criw ohonom yno i’w gefnogi.

 

You will know that Robert Townsend is our new archdeacon. He will be installed as archdeacon in Bangor Cathedral on Sunday 1 October at 3:30pm. It would be good to have a group of us there to support him.

 

Llythyr newyddion a thaflen newyddion | News letter and news sheet

 

Anfonwch unrhyw wybodaeth ar gyfer y cylchlythyr nesaf at Kevin Ellis erbyn dydd Iau 28 Medi, yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg os oes modd.

 

Please send any information for the next newsletter to Kevin Ellis by Thursday 28 September preferably in Welsh as well as English.

 

Yn Olaf | Finally….

 

Mae Ardal Weinidogaeth Bro Madryn angen Trysorydd i helpu i gydlynu ein cyllid. Bydd yn cymryd cwpl o oriau'r wythnos. Mae hyn oherwydd bod bancio yn cael ei wneud gan bobl yn ein heglwysi lleol. Mae angen i chi fod yn dda gyda ffigurau, gallu defnyddio cyfrifiadur, a bod yn rhan o'n gweledigaeth i addoli Duw, tyfu'r eglwys, a thrawsnewid y byd. Beth gewch chi? Nid oes gennym fawr i'w offrymu ond ein gweddïau, cariad, cefnogaeth, a pharodrwydd i weithio'n galed. Ac wrth gwrs, diolch tragwyddol y ficer. Cysylltwch â Kevin ar 01758 721246 neu parchkevinellis@gmail.com

 

Bro Madryn Ministry Area needs a Treasurer to help co-ordinate our finances. It will take a couple of hours a week. This is because banking is done by people in our local churches. You need to be good with figures, be able to use a computer, and be on board with our vision to worship God, grow the church, and transform the world. What will you get? We have little to offer but our prayers, love, support, and willingness to work hard. And of course, the vicar’s eternal gratitude. Please contact Kevin on 01758 721246 or parchkevinellis@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Y gwahaniaeth| The Difference

 

 Each day during September, alongside Acts, a YouTube link will be posted here to a 5 minute video of someone sharing the difference Jesus has made for them. Participants include the Archbishop of Wales, the Archdeacon of Meirionydd, the Vicar of Bro Madryn, and Kevin's former training vicar.

 

Archesgob Cymru | Archbishop of Wales

 

https://youtu.be/jzdGZ_8R0wY

 

Y Barchg | Revd Amanda Featherstone

 

https://youtu.be/R9AE_AwD1Q8

 

 

 

 

 

 

Actau | Acts 2023

ePaper
A chapter a day during the month of September

Share:
Print | Sitemap
© Bro Madryn