CroesoWelcome

Thanks for visiting our new website. As you can see, it is very much a work-in-progress, but we hope to add all sorts of features very soon and make it a fully bilingual site!

'Rydym ni yr eglwysi Anglicanaidd yn:

We are the Anglican

churches in:

Pistyll, Nefyn, Edern, Tudweiliog, Llangwnnadl, Bryncroes, Botwnnog, Llaniestyn & Llandudwen!

Siop Nadolig

 

 

Cawn gyfle i godi arian mawr ei angen i’r eglwys drwy agor siop ‘pop up’ yn Nefyn (Uppies a Downies) i werthu crefftau’r Nadolig. Ond RYDYM ANGEN CHI!!! Allwch chi helpu trwy gynnig amser yn y siop? Ydych chi'n grefftus ac yn gallu troi eich llaw i wneud rhywbeth y gallwn ei werthu? Neu a oes gennych eitem newydd bron i'w gwerthu?

 

We have an opportunity to raise some much needed funds for church by opening a pop up shop in Nefyn (Uppies and Downies) to sell Christmas craft. But WE NEED YOU!!! Can you help by offering time in the shop? Are you crafty and can turn your hand to make something we can sell? Or have a nearly new item to sell?

 

Nid oes gennym lawer o amser i wneud pethau felly rydym yn gofyn a allwch chi helpu?! Rydym am agor ddiwedd Tachwedd/dechrau Rhagfyr. Oes gennych chi unrhyw syniadau codi arian ar gyfer y siop?

 

We don’t have long to get things made so we are asking can you help?! We want to open at the end of November/beginning of December. Do you have any money raising  ideas for the shop?

 

Diolch! Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i wneud hyn yn llwyddiant!! Cwblhewch y ffurflen sy'n dod gyda'r llythyr hwn a'i dychwelyd at y naill neu'r llall ohonom neu at eich warden lleol.

 

Thank you! Let’s work together to make this a success!! Please complete the form that comes with this letter and return to either of us or to your local warden.

 

Syniadau ar gyfer pethau i'w gwneud:-

 

Torchau, addurniadau coeden, hosanau, addurniadau bwrdd, cardiau Nadolig, unrhyw beth arall y gallwch chi feddwl amdano!!!

 

Ideas for things to make:-

 

Wreaths, tree decorations, stockings, table decorations, Christmas cards, anything else you can think of!!!

 

Amanda Jones            Kevin Ellis

Vicar's Warden            Vicar

 

 

Form | Ffurf

 

Siop Nadolig

 

Enw | Name:

 

 

Rhif Cyswllt | Contact Number:

 

 

Pa oriau/dyddiau allech chi eu cynnig? | What hours/days could you offer?

 

 

Pa bethau allech chi eu gwneud? | What things could you make?

 

 

Pa eitemau allech chi eu cynnig? | What items could you offer?

 

 

Oes gennych chi unrhyw syniadau ar gyfer y siop neu unrhyw syniadau codi arian eraill? | Have you any ideas for the shop or any other fundraising ideas?

 

 

Rhowch y ffurflen hon i'ch warden lleol neu rhowch yn uniongyrchol i Amanda Jones neu Kevin Ellis| Please give this form to your local warden or give directly to Amanda Jones or Kevin Ellis

 

 

Sul y Cofio | Remembrance Sunday

 

Bydd y gweithredoedd addoli canlynol yn digwydd

The following acts of worship will take place

 

09:30  Eglwys Llandudwen Church

09:30 Eglwys Llangwnnadl Church

10:00 Eglwys Nefyn Church

11:00 Eglwys Byrncroes Church

16:00 Eglwys y Bont, Abersoch

17:00 Eglwys Llaniestyn Church

 

Bydd y gweithredoedd coffa canlynol yn digwydd

The following acts of remembrance will take place

 

09:15 Llithfaen

09:45 Pistyll

12:00 Sarn

12:30 Dunas

13:00 Morfa Nefyn

13:30 Edern

14:00 Boduan

15:00 Eglwys Nefyn Church ac yna gwasanaeth coffa wrth y gofeb rhyfel | followed by an act of remembrance at the war memorial

 

 

 

Myfyrdodau yr Wythnos Fawr | 2022 | Holy Week Reflections

ePaper
A Welsh Version of the Booklet is available from parchkevinellis@gmail.com

Share:
Print | Sitemap
© Bro Madryn