CroesoWelcome

Thanks for visiting our new website. As you can see, it is very much a work-in-progress, but we hope to add all sorts of features very soon and make it a fully bilingual site!

'Rydym ni yr eglwysi Anglicanaidd yn:

We are the Anglican

churches in:

Pistyll, Nefyn, Edern, Tudweiliog, Llangwnnadl, Bryncroes, Botwnnog, Llaniestyn & Llandudwen!

Gwasanaethau | Services

 

Rhagfyr 3 December 2023 | This Sunday

 

09:30 Boreol Weddi | Morning Prayer – Llangwnnadl

10:00 00 Cymun Bendigaid | Holy Communion – Edern

10:00 Addoliad Pob Oed | All Age Worship– Nefyn

11:00 Cymun Bendigaid | Holy Communion – Bryncroes

16:00 Hwyrol Weddi | Evening Prayer – Eglwys y Bont

17:00 Adlewyrchiadau ar Efengyl Marc | Reflections on Mark’s Gospel – Llaniestyn 

 

 

Hysbysiadau Ychwanegol | Additional Notices

 

 

Ffair Nadolig | Christmas Fayre

Diolch i bawb a gymerodd ran, a ddaeth draw, a gwahodd ffrindiau. Roedd yn ddigwyddiad gwych.

Thank you to all who took part, came along, and invited friends. It was a splendid event.

 

Bingo Cerddorol | Musical Bingo

Diolch yn fawr iawn i Mandy am drefnu’r digwyddiad yma gyda Catrin a Siwsan, ac i Edwin a Mandy am chwarae – ac i dîm bendigedig Bryn Noddfa (www.brynnoddfa.co.uk/) Codwyd £353 tuag at goffrau’r eglwys.

Thank you so much to Mandy for organising this event with Catrin and Siwsan, and to Edwin and Mandy for playing – and to the wonderful team at Bryn Noddfa (www.brynnoddfa.co.uk/) £353 was raised towards church funds.

 

Penwythnos Nadolig yn Abersoch | Christmas Weekend in Abersoch

Barbeciw am ddim gyda'r nos y 1af o Ragfyr yn "Olgra" ar stryd fawr Abersoch pryd y bydd cyfle i wisgo i fyny yn bwth Stori'r Geni!

 

Dydd Sadwrn 2il Rhagfyr rhwng 12 a 3 yn Olgra, bydd crefftau i blant. Croesewir cynorthwywyr a gweddiau!

 

Free Barbecue on Friday 1st December 6pm at “Olgra” on the high street in Abersoch where there’ll be and opportunity to dress up in our nativity photo booth!

Saturday December 2nd between 12 and 3, at Olgra,  there will be crafts for the children. Helpers and prayers welcome!

 

Gwasanaethau Nadolig | Christmas Services

Mae rhestr o wasanaethau ar gael ym mhob eglwys ar gyfer Rhagfyr a Nadolig. Mae'n gywir heddiw. Bydd angen iddo gael ei gymeradwyo gan y CAW nos Fawrth. Efallai y bydd newidiadau ? ac wrth gwrs hoffai'r ficer drefnu nifer o wasanaethau carolau pop-up eraill. Gwyliwch y gofod hwn a'n gwefan.

A list of services is available in each church for December and Christmas. It is correct as of today. It will need to be signed off by the MAC on Tuesday. There may be changes ? and of course the vicar would like to organise a number of other pop-up carol services. Watch this space and our website.

 

Caffi Manna

Mae Caffi Manna yn parhau i ddarparu pryd o fwyd am ddim i'r rhai sydd ei angen rhwng 5pm a 7pm nos Iau. Rhowch wybod i eraill.

 

Caffi Manna continues to provide a free meal to those who need it between 5pm and 7pm on Thursday evening. Please let others know.

 

Gŵyl y Goeden Nadolig yn | Christmas Tree Festival in Eglwys Dewi Sant, Nefyn

Mae'r AW yn cynnal eu Gŵyl Coed Nadolig gyntaf un. Bydd yn dechrau gyda gwasanaeth arbennig nos Wener 15 Rhagfyr am 6pm. Mae’r sefydliadau canlynol ymhlith y rhai sy’n cyfrannu: Ysgol Nefyn, Nant Gwrtheyrn, Yr Heliwr, Clwb Camera Dwyfor, Ysgol Nefyn

 

The MA are hosting their very first Christmas Tree Festival. It will begin with a special service on Friday 15th December at 6pm. The following organisations are amongst those contributing: Ysgol Nefyn, Nant Gwrtheyrn, Y Heliwr, Dwyfor Camera Club, Ysgol Edern

 

 

 

 

Y gwahaniaeth| The Difference

 

 Each day during September, alongside Acts, a YouTube link will be posted here to a 5 minute video of someone sharing the difference Jesus has made for them. Participants include the Archbishop of Wales, the Archdeacon of Meirionydd, the Vicar of Bro Madryn, and Kevin's former training vicar.

 

Archesgob Cymru | Archbishop of Wales

 

https://youtu.be/jzdGZ_8R0wY

 

Y Barchg | Revd Amanda Featherstone

 

https://youtu.be/R9AE_AwD1Q8

 

 

 

 

 

 

Marc i Adfent | Mark for Advent

ePaper
A passage a day during Advent

Share:
Print | Sitemap
© Bro Madryn