CroesoWelcome

Thanks for visiting our new website. As you can see, it is very much a work-in-progress, but we hope to add all sorts of features very soon and make it a fully bilingual site!

'Rydym ni yr eglwysi Anglicanaidd yn:

We are the Anglican

churches in:

Pistyll, Nefyn, Edern, Tudweiliog, Llangwnnadl, Bryncroes, Abersoch, Botwnnog, Morfa Nefyn, Llaniestyn & Llandudwen!

Gorffennaf 21 July
09:30 Boreol Weddi | Morning Prayer - Llangwnnadl
10:00  Boreol Weddi | Morning Prayer - Edern
10:00 Cymun Bendigaid | Holy Communion - Nefyn
11:00  Boreol Weddi | Morning Prayer -  Bryncroes
16:00 Cymun Bendigaid | Holy Communion - Eglwys y Bont
18:00  Hwyrol Weddi | Evening Prayer -  Llaniestyn

 

Gorffennaf 28 July
 
09:30 Cymun Bendigaid | Holy Communion -  Llangwnnadl
09:30  Boreol Weddi | Morning Prayer - Llandudwen
10:00 Cymun Bendigaid | Holy Communion - Nefyn
11:00  Cymun Bendigaid | Holy Communion - Bryncroes
16:00 Hwyrol Weddi | Eglwys y Bont
18:00  Hwyrol Weddi | Llaniestyn

 

Cant i Gymru

 

 

Visit of a Team from Cant i Gymru

Thursday 1st August 2024

 

 

I am very pleased that a small team are coming from Cant i Gymru on Thursday 1st August. The team who are joining us are from the United States of America, and are on an exchange course with Coleg y Bala, which many of you will know. They are not here to evangelise, simply to pray for the area. Prayer is at the heart of all that we do. There will be 7 or 8 of them. They will arrive at Pistyll at about 10:30am for a short time of prayer. You are welcome to join us.

 

Following that, the group will split into two, and go to both Morfa Nefyn and Edern for about 11:30am, pray in the churches and then go for a walk around the villages to see what they notice.

 

They will meet in Nefyn at 12:30 for lunch. You are welcome to join us for lunch.

 

After Lunch, they will walk around Nefyn, and then once again split into two groups. One group will be going to Llandudwen and then to Llaniestyn and the other group to Llangwnnadl and then to Bryncroes. Thus, arriving at Llandudwen and Llangwnnadl about 2:30pm and Llaniestyn and Bryncroes about 3:30pm. They will then move to Eglwys y Bont for 4:30pm

 

The team will meet in Botwnnog at 5:30pm for a time of worship and food, leaving about 7pm. Again, you are welcome to join us. The programme then is

 

10:30 Pistyll

11:30  Morfa Nefyn and Edern

12:30 Nefyn

14:30  Llandudwen and Llangwnnadl

15:30  Llaniestyn and Bryncroes

16:30  Abersoch

17:30  Botwnnog

19:00  Leave

 

To repeat, they are here to pray and listen to God. If you want to join them in the churches, you are welcome. Just come. If you want to come for lunch or evening meal, please let me know, and then there will be plenty to go round.

 

Kindest regards

 

 

Kevin Ellis

Vicar

 

Ymweliad Tîm o Cant i Gymru

Dydd Iau 1 Awst 2024

 

 

Dwi’n falch iawn bod tîm bach yn dod o Cant i Gymru ar Ddydd Iau Awst 1af. Mae’r tîm sy’n ymuno â ni yn dod o Unol Daleithiau America, ac ar gwrs cyfnewid gyda Choleg y Bala, y bydd llawer ohonoch yn ei adnabod. Nid ydynt yma i efengylu, dim ond i weddïo dros yr ardal. Mae gweddi wrth galon popeth a wnawn. Bydd 7 neu 8 ohonynt. Byddant yn cyrraedd Pistyll tua 10:30yb am gyfnod byr o weddi. Mae croeso i chi ymuno â ni.

 

Yn dilyn hynny, bydd y criw yn rhannu’n ddau, ac yn mynd i Morfa Nefyn ac Edern am tua 11:30yb, gweddïo yn yr eglwysi ac yna mynd am dro o gwmpas y pentrefi i weld beth maent yn sylwi.

 

Byddant yn cyfarfod yn Nefyn am 12:30 am ginio. Mae croeso i chi ymuno â ni am ginio.

 

Ar ôl Cinio, byddan nhw’n cerdded o gwmpas Nefyn, ac yna’n rhannu’n ddau grŵp unwaith eto. Bydd un grŵp yn mynd i Landudwen ac yna i Laniestyn a’r grŵp arall i Langwnnadl ac yna i Fryncroes. Felly, cyrraedd Llandudwen a Llangwnnadl tua 2:30yp a Llaniestyn a Bryncroes tua 3:30yp. Byddant wedyn yn symud i Eglwys y Bont am 4:30yp

 

Bydd y tîm yn cyfarfod ym Motwnnog am 5:30yp ar gyfer amser o addoliad a bwyd, gan adael tua 7yp. Unwaith eto, mae croeso i chi ymuno â ni. Felly, dyma’r rhaglen

 

10:30 Pistyll

11:30  Morfa Nefyn and Edern

12:30 Nefyn

14:30  Llandudwen and Llangwnnadl

15:30  Llaniestyn and Bryncroes

16:30  Abersoch

17:30  Botwnnog

19:00  Leave

 

I ailadrodd, mae nhw yma i weddïo a gwrando ar Dduw. Os ydych am ymuno â nhw yn yr eglwysi, mae croeso i chi. Dowch. Os ydych chi eisiau dod am ginio neu swper, rhowch wybod i mi, ac yna bydd digon i fynd o gwmpas.

 

Cofion gorau

 

 

Kevin Ellis

Ficer

 

 

Cenhadaeth | Mission

In October, we will be joined by friends from across Wales and beyond to help us share our faith, including John Lomas, Mones Farah, Emma Whittick, David Sherwin.

 

 

 

 

 

Marc i Wythnos Fawr | Mark for Holy Week

ePaper
A passage a day during Holy Week

Share:
Print | Sitemap
© Bro Madryn